کلیات آیین دادرسی مدنی به هدف تدوین منبعی درسی برای دانشجویان رشته فقه و حقوق که فقط ۲ واحد آیین دادرسی مدنی دارند نگاشته شده است. این کتاب تقریباٌ تلخیصی از دورۀ سه جلدی آیین دادرسی مدنی از همین نویسنده است. اگر دانشجویان عزیز قصد دارند یک دورۀ تقریباٌ کامل آئین دادرسی مدنی مطالعه کنند بهتر است به همان دورۀ سه جلدی مراجعه کنند. در چاپ نخست اغلاط تایپی وجود دارد که انشاالله در چاپ دوم مرتفع خواهد شد.