کتاب وکلای جوان بدانند (پیشه وکالت) – جلد 1، در خصوص موضوع خود بسیار نکته سنج و باریک بین است و سعی نویسنده بر آن بوده که در این راه هیچ نکته مفیدی را از قلم نیندازد و ظاهراً نیز در این کار موفق بوده است.