این موضوع در کتاب مجموعه قوانین کاربردی – (حقوقی و کیفری) به خوبی رعایت شده است و مجموعه ای کامل از قوانین مناسب افراد شاغل در مشاغل حقوقی و علاقه مندان علم حقوق گردآوری شده است. کتاب در قطع کمی بزرگتر از جیبی به چاپ رسیده است.