مولف که در زمینه حقوق بانکی نام آشناست در این اثر سعی نموده از مباحث تطبیقی یا تحلیلی زیاد، اجتناب ورزد تا خواننده با راحتی بیشتر همه مباحث حقوق بانکی را در اختیار داشته باشد.در فصل کلیات، نویسنده می کوشد تصویر واضحی از مبانی حقوق بانکی و حدود و ثغور آن همچنین تفاوت آن با دیگر شاخه های دانش حقوق ارائه نماید و در بحث بانکداری اسلامی تلاش کرده است مفهوم، مبانی و نحوه و روشهای آن را تبیین نماید.نویسنده همچنین به بانکداری بین المللی نیز می پردازد و علاوه بر بحث در خصوص حیات و مرگ حقوق بانکی و اداره، نظارت، بازرسی و سیاست گذاری پولی و بانکی به قرارداد های بانکی نیز پرداخته و دریافت و پرداختهای بانکی را مورد بررسی قرار می دهد تأمین مالی و تضمین بانکی همچنین تعهدات و مسئولیت در بانکداری نیز مورد مطالعه واقع شده و نویسنده از حل و فصل اختلافات بانکی نیز بحث می نماید. نثر کتاب روان، منابع خوب و پاورقی ها مفید است خواننده با مطالعه کتاب حاضر با کم و کیف حقوق بانکی آشنا می شود هر چند از بررسی سایر منابع در این خصوص بی نیاز نمی گردد.