مطالب کتاب اصول فقه دانشگاهی شب خیز به صورت مفهومی و با بیانی ساده و روان برای دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت تالیف شده است. استاد محمدرضا شب خیز در کتاب اصول فقه دانشگاهی برای برخی مباحث که نیاز به تسلط بیشتر دانشجویان دارد و به ساده نویسی بیشتر و ذکر کلیدواژه هایی برای درک بهتر مبحث و جلوگیری از فراموشی آن نیاز داشت، این مهم را در این ویرایش مورد بررسی دقیق تری قرار داده است.