0%

حاضرید برای قبولی در آزمون امسال چقدر وقت و زمان بگذارید؟

حاضرید برای قبولی در آزمون امسال چقدر وقت و زمان بگذارید؟
بیش از ۸ ساعت
۵ تا ۷ ساعت
۲ تا ۴ ساعت