مطالب توسط doorandishan

جزای اختصاصی — فصل اول

درس: جزای اختصاصی استاد: دکتر شادی عظیم زاده مبحث: جنایات (عنصر مادی) رفتار فیزکی مجرمانه، شرایط مربوط به جنایت و شرایط مجنی علیه – نتیجه جرم در جنایت   قسمت اول