0%

چقدر از مطالب خوانده شده را یاد گرفتید؟

چقدر از مطالب خوانده شده را یاد گرفتید؟
هر چی خوندم یادم رفته
بلدم اما نمی‌تونم تست بزنم
خوب یاد گرفتم و خوب هم تست می‌زنم!